Seksi Tenaga Kependidikan mempunyai tugas :

1.

Melakukan dan mengurus administrasi kepegawaian bagi tenaga kependidikan dan tenaga UPT;

2.

Menyusun rencana kebutuhan dan formasi tenaga kependidikan dan tenaga UPT;

3.

Menyusun rencana penyebaran dan pemerataan bagi tenaga kependidikan dan tenaga UPT;

4.

Menyusun rencana dan melakukan pembinaan dan pengembangan karier bagi tenaga kependidikan dan tenaga UPT;

5.

Menyusun dan memelihara data kepegawaian tenaga kependidikan dan tenaga UPT;

6.

Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas dalam mengendalikan, membimbing dan menilai kinerja tenaga kependidikan dan tenaga UPT;

7.

Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

8.

Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pendidik dan tenaga kependidikan.